Disclaimer Newsletter

The stock tips newsletter is een publicatie van Hubens Capital en verschijnt elke twee weken. Deze publicatie is terug te vinden op de website en is alleen beschikbaar voor de abonnees.wordt in de vorm van een aankondiging per e-mail, naar de abonnee’s verstuurd. De newsletter publicaties zijn geschreven door Sven Hubens, tenzij anders vermeld.

De newsletter publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De prijzen en informatie die wordt gegeven in de newsletter zijn de op dat moment bekende prijzen en informatie in de markt.
De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen in aandelen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Hubens Capital nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in aandelen of andere financiële instrumenten worden gelopen en verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan. Abonnees en ook derden moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Hubens Capital en/ of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door Hubens Capital en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door Hubens Capital, bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn met name de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.

Newsletterpublicaties zijn uitsluitend bestemd voor abonnees. Abonnementen zijn verkrijgbaar middels een automatisch doorlopend maandabonnement van €19,95 per maand (inclusief 21% BTW). Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via iDEAL, Creditcard, of SEPA bankmachtiging.

Met de Niet Goed Geld Terug garantie kunt u de newsletter 30 dagen gratis uitproberen. Bent u niet tevreden, betalen wij u het volledige abonnementsgeld binnen 30 dagen terug.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos echter, om misbruik te voorkomen berekenen wij bij een 2e opzegging 10 euro administratiekosten, en bij een 3e opzegging of meer, 15 euro per opzegging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Indien u uw bank of creditcard maatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat u het abonnement bij ons hebt opgezegd, rekenen wij u €10,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat u abonnee was.

De ontvanger van de nieuwsbrief verstrekt toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Newsletter, een publicatie van Hubens Capital. All rights reserved.